Ilgtspējīgas dzīves nodrošināšana ārpus mājām

Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk laika pavada ārpus savām mājām – darbavietās, viesnīcās, skolās, restorānos un lidostās. Tas nozīmē, ka pieaug vajadzība pēc tādiem risinājumiem, kas dzīvei ārpus mājām piešķirtu lielāku ilgtspēju. 
 
Mēs palīdzam nodrošināt ilgtspējīgus risinājumus jūsu uzņēmējdarbībā, apmierinot klientu un patērētāju vajadzības un prasības. Tas ietver visu – no uzlabotas veselības, ko garantē augstāks higiēnas līmenis, līdz efektīvākiem resursu izmantošanas risinājumiem, lai samazinātu atkritumu apjomu un uzlabotu darba vidi apkopējiem, pavāriem un veselības aprūpes speciālistiem.
 
«Tork» centienu pamatā ir vēlme radīt ilgtspējīgu dzīvi arī tad, kad cilvēki pavada daudz laika ārpus mājām. 

Kā sekmēt ilgtspējīgāku dzīvi ārpus mājām

Mūsu uzdevums ir izstrādāt tādus risinājumus, kas piešķir lielāku ilgtspēju dzīvei ārpus mājām. Mūsu ilgtspējības centieni balstās uz trīs jomām, kurās mūsu produktiem un risinājumiem ir vislielākā ietekme: «Labklājība», «Vairāk no mazāk» un «Cirkularitāte».

Labklājība

Pastāv cieša saikne starp higiēnu, veselību un labklājību. Jaunattīstības valstīs piekļuve tīram ūdenim un labāka higiēnas prakse ir pats svarīgākais slimību izplatīšanās novēršanas līdzeklis. Taču arī tajās pasaules daļās, kur šāds apdraudējums ir mazāks, higiēna ir svarīga veselības un labklājības nodrošināšanā. Piemēram, viesnīcās, restorānos un kafejnīcās higiēna ir būtiska reputācijai, ne tikai tādēļ, lai novērstu slimību izplatīšanos no virtuves klientiem, bet arī tādēļ, lai visas vietas vienmēr uzturētu svaigas un reprezentablas. Slimnīcās līdz 70% ar veselības aprūpi saistīto infekciju izplatīšanos var novērst, uzlabojot higiēnas praksi, savukārt augstāki higiēnas standarti pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās var samazināt kavējumu rādītāju pat līdz 54% apmērā. Izglītojot par higiēnas jautājumiem, veicot pētījumus, kā arī sadarbojoties ar partneriem, esam apņēmušies paaugstināt higiēnas standartus ikvienam, kas uzturas ārpus mājām.
 
Uzmanības pievēršana labklājībai nozīmē izstrādāt risinājumus, lai uzņēmumu apsaimniekošana radītu mazāk spriedzes un fiziski nebūtu tik grūta, piemēram, ieviešot ergonomisku iepakojumu vai izmantojot uz datiem balstītas tīrīšanas sistēmas. Industriālajā vidē «Tork» tīrīšanas drānas samazina nepieciešamību lietot šķīdinātājus līdz 41% apmērā.

Vairāk no mazāk

Mūsdienās visiem uzņēmumiem galvenais izaicinājums ir samazināt ietekmi uz vidi, ierobežojot atkritumu daudzumu un oglekļa dioksīda emisiju, – neatkarīgi no to darbības sektora, izmēra un atrašanās vietas. 
 
Mēs piedāvājam risinājumus, kas samazina atkritumu daudzumu un oglekļa dioksīda emisiju, nepieļaujot kompromisus attiecībā uz kvalitāti. Princips «vairāk no mazāk» nozīmē, ka nepieciešams pārdomāt, kā mēs veidojam un ražojam izstrādājumus visā vērtības ķēdē. Ar ekspluatācijas laika novērtējuma palīdzību mēs sistemātiski vērtējam ietekmi uz vidi visos produkta ekspluatācijas posmos un meklējam iespējas paveikt vairāk, lietojot mazāk. Tāpat esam izstrādājuši risinājumus, kas samazina patēriņu, – piemēram, dozatorus ar vienas salvetes dozēšanas funkciju.

Cirkularitāte

Nākamais lielais solis, kas jāsper, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni, ietvers uzņēmējdarbības un patēriņa pārvērtēšanu. Sabiedrība lēnām pārveidojas no lineāras uz cirkulāru, un tam ir nepieciešami jauni uzņēmējdarbības modeļi, kas sāk atbildīgi izmantot resursus, domājot par iespējām «izstrādāt, samazināt patēriņu, lietot atkārtoti un pārstrādāt».
 
Attiecībā uz profesionālo higiēnu otrreizējā pārstrāde ir lielāks izaicinājums drošības apsvērumu dēļ, tomēr daudzi uzņēmumi un atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības sadarbojas un izmanto iespējas pārstrādāt visu, kas ir saražots. «Tork» ir pieņēmis šo attīstību un izstrādājis cirkulārus risinājumus saviem klientiem – «Tork PaperCircle®» (ES valstīs) un «Closed Loop Recycling» (ASV).

Drukāt Lejupielādēt