Juridiskā informācija

Juridiskā informācija

Lietošanas noteikumi

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Juridiskā adrese: Stokholma, Zviedrija 
 
Reģ. Nr.: 556325-5511
 
Tālāk esošās atsauces uz «Essity», «mums» vai «mēs» ir atsauces uz «Essity AB (publ)» kā šīs tīmekļa lapas («Vietne») nodrošinātāju, ja vien noteiktā Vietne vai cits pakalpojums nenorāda citu juridisko vienību, ar ko «Essity» attiecas uz šādu vienību. Šie Lietošanas noteikumi piemērojami saistībā ar Vietnēm un citiem pakalpojumiem, kas minēti šajos Lietošanas noteikumos.
 
Šīs Vietnes nodrošināšanas un šo Lietošanas noteikumu mērķiem «Essity» ievēro Zviedrijas likumdošanu. Tomēr, tā kā «Essity Group» ietver struktūrvienības visā pasaulē, jāņem vērā, ka gadījumā, ja cits uzņēmums ir norādīts kā Vietnes vai pakalpojuma nodrošinātājs, šīs struktūrvienības dibināšanas valstī normatīvos aktos var būt noteikti atšķirīgi vai papildu noteikumi. Šādā gadījumā tiks piemēroti valstī spēkā esošie likumi un šāda struktūrvienība tos ievēros nepieciešamajā apmērā.

Juridiskais paziņojums

Šajā vietnē esošos materiālus «Essity» nodrošina kā pakalpojumu saviem klientiem, un tos var izmantot tikai informatīviem mērķiem. Atsevišķas kopijas var lejupielādēt saskaņā ar tālāk dotajiem noteikumiem.
 
Lejupielādējot jebkādus materiālus no šīs Vietnes, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, neizmantojiet Vietni un nelejuplādējiet materiālus no tās.
 
 
Preču zīmju informācija
 
Visi nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir uzņēmuma «Essity», tā filiāļu, saistīto uzņēmumu vai licences devēju vai kopuzņēmuma partneru īpašums.
 
«Essity» preču zīmes un zīmolvārdus var izmantot tikai tā, kā norādīts šajos Lietošanas noteikumos, vai ar «Essity» iepriekšēju rakstisku atļauju.
 
Jebkurai «Essity» preču zīmju izmantošanai «Essity» produktu reklāmās un veicināšanas kampaņās ir nepieciešams atbilstošs apstiprinājums.
 

Ierobežota lietošana/vienas kopijas licence
 
Viss šajā Vietnē iekļautais saturs, piemēram, teksts, grafika, logotipi, ikonas, attēli, audio klipi un programmatūra ir uzņēmuma «Essity» vai tā satura piegādātāju īpašums un ir aizsargāts ar Zviedrijas un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Šajā Vietnē esošo materiālu neatļauta izmantošana vai izplatīšana var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un/vai citus likumus, un uz to attiecas civiltiesiskās un kriminālās sankcijas.
 
Šo vietni un nevienu šīs Vietnes daļu nedrīkst reproducēt, dublēt, kopēt, pārdot, tālākpārdot vai citādi izmantot kādai lietošanai komerciālām vajadzībām, ja uzņēmums «Essity» to nav skaidri atļāvis rakstveidā. Jūs varat lejupielādēt vienu «Essity» Vietnēs esošās informācijas kopiju vienā datorā tikai personiskai, nekomerciālai, iekšējai lietošanai.
 
Jūs nedrīkstat pārveidot, izmantot vai nodot informāciju kādiem komerciālajiem mērķiem; kā arī nedrīkstat noņemt no informācijas autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumus. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par to, lai tiktu novērsta neatļauta materiālu kopēšana un tiktu nodrošināts, ka visi jūsu organizācijas darbinieki un darbuzņēmēji – ja piemērojams – ievēro šos ierobežojumus.
 
Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo autortiesību likumu ievērošanu. Mēs atļaujam izgatavot kopijas no šīs Vietnes kā nepieciešamas papildu darbības tās apskatīšanas laikā, un ir atļauts izdrukāt kopiju no Vietnes personiskai lietošanai tik lielā mērā, cik ir saprātīgi privātiem nolūkiem. Jebkāda citāda lietošana ir stingri aizliegta. Jūs nedrīkstat izveidot rāmi šai Vietnei, nedz arī saiti uz lapu, kas atšķiras no mājas lapas, ja nav saņemta mūsu iepriekšēja rakstiska atļauja.
 
«Essity» jums nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības saistībā ar patentiem, autortiesībām, preču zīmēm vai komercnoslēpuma informāciju.
 
 
Garantiju atruna
 
Šeit ietvertā informācija ir sniegta «kā ir» bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas, tostarp garantijas par piemērotību pārdošanai, intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu vai piemērotību kādam konkrētam mērķim. Gadījumā, ja «Essity» ir saites uz trešās personas tīmekļa lapu, šāda saistība ir paredzēta vienīgi lietotāju ērtībai un «Essity» neuzņemas nekādu atbildību par šādā tīmekļa lapā ietvertās informācijas saturu vai pareizību.
 
Uzņēmums «Essity» nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, tostarp, bez ierobežojuma, par peļņas zaudējumiem, uzņēmējdarbības traucējumiem vai informācijas zudumu, kas rodas no informācijas izmantošanas vai nespējas to izmantot, pat ja uzņēmums «Essity» ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespējamību.
 
Turklāt «Essity» negarantē precizitāti vai pilnīgumu informācijai, tekstam, grafikai, saitēm vai citiem elementiem, kas var būt ietverti šajā informācijā. «Essity» var izdarīt grozījumus šajā saturā vai šeit aprakstītajiem produktiem jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. «Essity» neuzņemas nekādas saistības atjaunināt šajā Vietnē ievadīto informāciju vai citus materiālus.
 
 
Lietotāja iesniegumi
 
Jebkurš materiāls, informācija vai citi paziņojumi, ko nosūtāt vai ievietojat šajā Vietnē, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem, neekskluzīviem, bez atlīdzības, neatsaucamiem, pilnībā apakšlicencējamiem un nepatentētiem («Paziņojumi»). «Essity» nav nekādu pienākumu saistībā ar Paziņojumiem.
 
«Essity» var brīvi atklāt, kopēt, izplatīt, iekļaut un/vai citādi izmantot jebkuru Paziņojumu kopā ar visiem datiem, attēliem, skaņām, tekstu, un citiem tajos ietvertajiem elementiem jebkādiem komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.
 
Iesniedzot personas datus šajā Vietnē vai citādi uzņēmuman «Essity», ar to jūs piekrītat, ka «Essity» izmanto šādus datus, lai novērtētu jūsu informāciju un pārdotu «Essity» produktus un pakalpojumus, tostarp ir tiesības nodot datus trešajām valstīm un ievietot jūsu personas datus internetā. Uzņēmums «Essity» ir atbildīgs par šādu personas datu apstrādi saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu, un jūs varat sazināties ar «Essity» nepareizu datu vai citu ar personas datiem saistītu jautājumu gadījumā.
 
Jūs nedrīkstat ievietot Paziņojumus, kas var tikt atzīti par aizskarošiem vai kas pārkāpj citu personu privātumu, vai kas var tikt uzskatīti par komerciālu mārketingu, vai kas ir nelikumīgi vai neatbilstoši. «Essity» izdzēsīs šādus paziņojumus, kad par tiem kļūs zināms, un saglabā tiesības izslēgt jūs kā lietotāju no mūsu Vietnes vai pakalpojumiem.
 
Trešo pušu pakalpojumu izmantošanai, piemēram, Facebook, var tikt piemēroti arī trešo pušu noteikumi. Piemēram, Facebook piemēro savu «Paziņojumu par tiesībām un pienākumiem» visiem Facebook lietotājiem un apmeklētājiem, un mēs iesakām izlasīt šos noteikumus pirms jebkura šāda trešās puses pakalpojuma izmantošanas.
 
 
Citi noteikumi
 
«Essity» var pārskatīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, atjauninot šo informāciju.
 
«Essity» saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem (1) mainīt Juridisko paziņojumu; (2) uzraudzīt un izņemt ievietoto informāciju; un/vai (3) pārtraukt Vietnes pieejamību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.
 
Ja kāds noteikums vai nosacījums šajā Juridiskajā paziņojumā tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai jebkāda iemesla dēļ neizpildāmu, tas nekādā veidā neietekmē vai nemazina atlikušo noteikumu un nosacījumu derīgumu un izpildāmību.