Juridiskā informācija

Juridiskā informācija

Lietošanas noteikumi

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Juridiskā adrese: Stokholma, Zviedrija 
 
Reģ. Nr.: 556325-5511
 
Tālāk esošās atsauces uz «Essity», «mums» vai «mēs» ir atsauces uz «Essity AB (publ)» kā šīs tīmekļa lapas («Vietne») nodrošinātāju, ja vien noteiktā Vietne vai cits pakalpojums nenorāda citu juridisko vienību, ar ko «Essity» attiecas uz šādu vienību. Šie Lietošanas noteikumi piemērojami saistībā ar Vietnēm un citiem pakalpojumiem, kas minēti šajos Lietošanas noteikumos.
 
Šīs Vietnes nodrošināšanas un šo Lietošanas noteikumu mērķiem «Essity» ievēro Zviedrijas likumdošanu. Tomēr, tā kā «Essity Group» ietver struktūrvienības visā pasaulē, jāņem vērā, ka gadījumā, ja cits uzņēmums ir norādīts kā Vietnes vai pakalpojuma nodrošinātājs, šīs struktūrvienības dibināšanas valstī normatīvos aktos var būt noteikti atšķirīgi vai papildu noteikumi. Šādā gadījumā tiks piemēroti valstī spēkā esošie likumi un šāda struktūrvienība tos ievēros nepieciešamajā apmērā.

Juridiskais paziņojums

Šajā vietnē esošos materiālus «Essity» nodrošina kā pakalpojumu saviem klientiem, un tos var izmantot tikai informatīviem mērķiem. Atsevišķas kopijas var lejupielādēt saskaņā ar tālāk dotajiem noteikumiem.
 
Lejupielādējot jebkādus materiālus no šīs Vietnes, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, neizmantojiet Vietni un nelejuplādējiet materiālus no tās.
 
 
Preču zīmju informācija
 
Visi nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir uzņēmuma «Essity», tā filiāļu, saistīto uzņēmumu vai licences devēju vai kopuzņēmuma partneru īpašums.
 
«Essity» preču zīmes un zīmolvārdus var izmantot tikai tā, kā norādīts šajos Lietošanas noteikumos, vai ar «Essity» iepriekšēju rakstisku atļauju.
 
Jebkurai «Essity» preču zīmju izmantošanai «Essity» produktu reklāmās un veicināšanas kampaņās ir nepieciešams atbilstošs apstiprinājums.
 

Ierobežota lietošana/vienas kopijas licence
 
Viss šajā Vietnē iekļautais saturs, piemēram, teksts, grafika, logotipi, ikonas, attēli, audio klipi un programmatūra ir uzņēmuma «Essity» vai tā satura piegādātāju īpašums un ir aizsargāts ar Zviedrijas un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Šajā Vietnē esošo materiālu neatļauta izmantošana vai izplatīšana var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un/vai citus likumus, un uz to attiecas civiltiesiskās un kriminālās sankcijas.
 
Šo vietni un nevienu šīs Vietnes daļu nedrīkst reproducēt, dublēt, kopēt, pārdot, tālākpārdot vai citādi izmantot kādai lietošanai komerciālām vajadzībām, ja uzņēmums «Essity» to nav skaidri atļāvis rakstveidā. Jūs varat lejupielādēt vienu «Essity» Vietnēs esošās informācijas kopiju vienā datorā tikai personiskai, nekomerciālai, iekšējai lietošanai.
 
Jūs nedrīkstat pārveidot, izmantot vai nodot informāciju kādiem komerciālajiem mērķiem; kā arī nedrīkstat noņemt no informācijas autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumus. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par to, lai tiktu novērsta neatļauta materiālu kopēšana un tiktu nodrošināts, ka visi jūsu organizācijas darbinieki un darbuzņēmēji – ja piemērojams – ievēro šos ierobežojumus.
 
Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo autortiesību likumu ievērošanu. Mēs atļaujam izgatavot kopijas no šīs Vietnes kā nepieciešamas papildu darbības tās apskatīšanas laikā, un ir atļauts izdrukāt kopiju no Vietnes personiskai lietošanai tik lielā mērā, cik ir saprātīgi privātiem nolūkiem. Jebkāda citāda lietošana ir stingri aizliegta. Jūs nedrīkstat izveidot rāmi šai Vietnei, nedz arī saiti uz lapu, kas atšķiras no mājas lapas, ja nav saņemta mūsu iepriekšēja rakstiska atļauja.
 
«Essity» jums nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības saistībā ar patentiem, autortiesībām, preču zīmēm vai komercnoslēpuma informāciju.
 
 
Garantiju atruna
 
Šeit ietvertā informācija ir sniegta «kā ir» bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas, tostarp garantijas par piemērotību pārdošanai, intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu vai piemērotību kādam konkrētam mērķim. Gadījumā, ja «Essity» ir saites uz trešās personas tīmekļa lapu, šāda saistība ir paredzēta vienīgi lietotāju ērtībai un «Essity» neuzņemas nekādu atbildību par šādā tīmekļa lapā ietvertās informācijas saturu vai pareizību.
 
Uzņēmums «Essity» nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, tostarp, bez ierobežojuma, par peļņas zaudējumiem, uzņēmējdarbības traucējumiem vai informācijas zudumu, kas rodas no informācijas izmantošanas vai nespējas to izmantot, pat ja uzņēmums «Essity» ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespējamību.
 
Turklāt «Essity» negarantē precizitāti vai pilnīgumu informācijai, tekstam, grafikai, saitēm vai citiem elementiem, kas var būt ietverti šajā informācijā. «Essity» var izdarīt grozījumus šajā saturā vai šeit aprakstītajiem produktiem jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. «Essity» neuzņemas nekādas saistības atjaunināt šajā Vietnē ievadīto informāciju vai citus materiālus.
 
 
Lietotāja iesniegumi
 
Jebkurš materiāls, informācija vai citi paziņojumi, ko nosūtāt vai ievietojat šajā Vietnē, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem, neekskluzīviem, bez atlīdzības, neatsaucamiem, pilnībā apakšlicencējamiem un nepatentētiem («Paziņojumi»). «Essity» nav nekādu pienākumu saistībā ar Paziņojumiem.
 
«Essity» var brīvi atklāt, kopēt, izplatīt, iekļaut un/vai citādi izmantot jebkuru Paziņojumu kopā ar visiem datiem, attēliem, skaņām, tekstu, un citiem tajos ietvertajiem elementiem jebkādiem komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.
 
Iesniedzot personas datus šajā Vietnē vai citādi uzņēmuman «Essity», ar to jūs piekrītat, ka «Essity» izmanto šādus datus, lai novērtētu jūsu informāciju un pārdotu «Essity» produktus un pakalpojumus, tostarp ir tiesības nodot datus trešajām valstīm un ievietot jūsu personas datus internetā. Uzņēmums «Essity» ir atbildīgs par šādu personas datu apstrādi saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu, un jūs varat sazināties ar «Essity» nepareizu datu vai citu ar personas datiem saistītu jautājumu gadījumā.
 
Jūs nedrīkstat ievietot Paziņojumus, kas var tikt atzīti par aizskarošiem vai kas pārkāpj citu personu privātumu, vai kas var tikt uzskatīti par komerciālu mārketingu, vai kas ir nelikumīgi vai neatbilstoši. «Essity» izdzēsīs šādus paziņojumus, kad par tiem kļūs zināms, un saglabā tiesības izslēgt jūs kā lietotāju no mūsu Vietnes vai pakalpojumiem.
 
Trešo pušu pakalpojumu izmantošanai, piemēram, Facebook, var tikt piemēroti arī trešo pušu noteikumi. Piemēram, Facebook piemēro savu «Paziņojumu par tiesībām un pienākumiem» visiem Facebook lietotājiem un apmeklētājiem, un mēs iesakām izlasīt šos noteikumus pirms jebkura šāda trešās puses pakalpojuma izmantošanas.
 
 
Citi noteikumi
 
«Essity» var pārskatīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, atjauninot šo informāciju.
 
«Essity» saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem (1) mainīt Juridisko paziņojumu; (2) uzraudzīt un izņemt ievietoto informāciju; un/vai (3) pārtraukt Vietnes pieejamību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.
 
Ja kāds noteikums vai nosacījums šajā Juridiskajā paziņojumā tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai jebkāda iemesla dēļ neizpildāmu, tas nekādā veidā neietekmē vai nemazina atlikušo noteikumu un nosacījumu derīgumu un izpildāmību.

Privātuma pamatnostādnes

(“Essity” vai “mēs”, vai “mums”) nopietni uztver datu privātumu. Šajās Privātuma pamatnostādnēs aprakstīts, kā Essity kā datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) izpratnē un e-Privātuma regulas (“e-privātuma regula”) izpratnē ievāc un apstrādā fizisku personu datus un citu lietotāju informāciju.
 
1. Personas datu kategorijas un apstrādes nolūki
 
Metadati
Jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietni vai lietotni, nesniedzot nekādus personas datus par sevi. Šādā gadījumā Essity ievāks tikai šādus metadatus, kas rodas Jūsu lietošanas rezultātā:
Atsauksmju lapa, piekļuves dati un laiks, pārraidīto datu apjoms, pārraides statuss, interneta pārlūkprogrammas veids, IP adrese, operētājsistēma un saskarne, programmatūras pārlūka valoda un versija.
Jūsu IP adrese tiks izmantota nolūkā ļaut Jums piekļūt mūsu tīmekļa vietnei vai lietotnei. Tiklīdz IP adrese vairs nebūs nepieciešama šim nolūkam, mēs saīsināsim Jūsu IP adresi, noņemot pēdējos astoņus ciparus no Jūsu IP adreses. Metadati, tai skaitā saīsinātā IP adrese, tiks izmantota ar mērķi uzlabot mūsu tīmekļa vietnes kvalitāti un pakalpojumus, analizējot mūsu lietotāju lietošanas ieradumus.
 
Konts
Ja Jūs izveidojat kontu mūsu tīmekļa vietnē vai lietotnē, Jums var tikt lūgts sniegt personas datus par Jums, piemēram: vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, izvēlēto paroli, tālruņa numuru, bankas konta rekvizītus, kredītkartes rekvizītus, adresi rēķinu nosūtīšanai un piegādēm, interesi par noteiktām precēm/pakalpojumiem (brīvprātīgi), pieprasīt saņemt tirgvedības e-pastus (brīvprātīgi). Essity šos personas datus apstrādā nolūkā nodrošināt Jums konta darbību, nodot Jums tirgvedības materiālus, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un tirgvedības nolūkiem analizēt Jūsu intereses.
 
Preču piedāvājumi
Ja Jūs pasūtat preci ar mūsu tīmekļa vietnes vai lietotnes starpniecību, Essity ievāc un apstrādā šādus personas datus par Jums: Jūsu konta dati, preces veids un daudzums, pirkuma cena, pasūtījuma datums, pasūtījuma statuss, preču atdošana, klientu apkalpošanas pieprasījumi. Essity šādus personas datus apstrādā nolūkā izpildīt līgumattiecības un preces pasūtījumu, nodrošinot klientu apkalpošanas pakalpojumus, tiesisko pienākumu izpildi, aizsargāt, fiksēt un izmantot tiesiskas pretenzijas un individuāli pielāgotu tirgvedību.
 
Totalizatori:
Ja Jūs piedalāties totalizatorā, Essity ievāc un apstrādā šādus personas datus par Jums: vārds, pasta adrese, e-pasta adrese, ieraksta datums, uzvarētāja atlase, balva, atbilde uz jautājumu. Essity šādus personas datus apstrādā nolūkā izspēlēt totalizatoru, informēt uzvarētāju, nodot uzvarētājam balvu, organizējot
pasākumu un tirgvedību.
 
Veselības dati: 
"Essity var vākt un apstrādāt veselības informāciju, kad jūs pasūtāt noteiktus produktus, kā norādīts produkta pasūtījumā. Veselības dati ir sensitīvi dati saskaņā ar VDAR definīciju, un Essity veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu šādus sensitīvus datus, kā to nosaka likums. Ja ir saņemta piekrišana, Essity vāc un apstrādā veselības datus tikai līgumattiecību un produkta pasūtījuma izpildes, klientu atbalsta pakalpojumu sniegšanas, juridisko saistību izpildes, juridisko prasību izvirzīšanas, atklāšanas un izpildes nodrošināšanas un pielāgotas tirgvedības vajadzībām.
 
 
2. Trešās personas 
 
 • Nodošana pakalpojumu sniedzējiem
 
Essity var piesaistīt ārējus pakalpojumu sniedzējus, kuri rīkojas kā Essity datu operators, lai sniegtu Essity noteiktus pakalpojumus, piemēram, tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzējus, tirgvedības pakalpojumu sniedzējus vai IT atbalsta pakalpojumu sniedzējus. Sniedzot šādus pakalpojumus, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve un/vai viņi var apstrādāt Jūsu personas datus.
 
Mēs prasām šiem ārējiem pakalpojumu sniedzējiem īstenot un piemērot drošības pakalpojumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu privātumu un drošību.
 
 • Citi saņēmēji
 
Essity var, saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesisko regulējumu, nodot personas datu tiesībsargājošām iestādēm, valsts iestādēm, juridiskajam konsultantam, ārējiem konsultantiem vai sadarbības partneriem. Uzņēmumu apvienošanās vai iegādes gadījumā personas dati var tikt nodoti uzņēmumu iegādē vai apvienošanā iesaistītajām trešajām personām.
 
 • Personas datu starptautiskā nodošana
 
Mūsu ievāktos vai saņemtos Personas datus par Jums var nodot vai apstrādāt saņēmēji, kas atrodas Eiropas ekonomikas zonā vai (“EEZ”) vai ārpus tās. Šīs valstis ietver tālāk uzskaitītās: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, kuras nodrošina no Eiropas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma viedokļa atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Citi saņēmēji var atrasties citās valstīs, kuras nesniedz no Eiropas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma viedokļa atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Essity veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nodošana ārpus EEZ ir pienācīgi aizsargāta, kā to nosaka piemērojamā datu aizsardzības tiesību regulējuma prasības. Attiecībā uz nodošanu uz valstīm, kuras nenodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni, nodošanu mēs īstenojam, balstoties uz atbilstošiem drošības pasākumiem, piemēram, Eiropas Komisijas vai uzraudzības iestādes pieņemtajām datu aizsardzības standartklauzulām, apstiprinātu rīcības kodeksu kopā ar saņēmēja saistošām un realizējamām saistībām , vai saskaņotiem sertifikācijas mehānismiem kopā ar saņēmēja saistošām un realizējamām saistībām. Jūs varat palūgt šādu atbilstošo drošības pasākumu kopiju, sazinoties ar mums atbilstoši 7. punktā (Sazinieties ar mums) tālāk norādītajam.
 
 
3. Apstrādes tiesiskais pamats
 
Mēs varam veikt Jūsu personas datu apstrādi balstoties uz šādu tiesisku pamatu:
 
 • Jūs esat devis savu pierišanu Jūsu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kura līdzējs Jūs esat, vai nolūkā veikt pasākumus, kurus Jūs pieprasāt pirms līguma noslēgšanas;
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mums noteiktu tiesisko pienākumu;
 • Apstrāde ir nepieciešama lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu sabiedrības interesēs veiktu uzdevumu vai izmantotu mums piešķirtu oficiālu pilnvarojumu;
 • Apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanas nolūkā, izņemot gadījumus, kad prioritāte salīdzinājumā ar šādām interesēm ir Jūsu pamattiesībām un brīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši, ja Jūs esat bērns;
 • Citi datu apstrādei piemērojami tiesiski pamati, jo īpaši dalībvalsts likumdošanā notiktās normas;
 
Mēs varam veikt Jūsu sensitīvo personas datu apstādi uz šādu tiesisku pamatu pamata:
 
 • Jūs esat devis savu nepārprotamu piekrišanu Jūsu sensitīvo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Apstrāde ir nepieciešama nolūkā izpildīt konkrētas Essity vai datu subjekta saistības vai izmantot to konkrētās tiesības darba tiesisko attiecību jomā un saistībā ar sociālās apdrošināšanas un sociālās aizsardzības likumdošanu;
 • Apstrāde ir saistīta ar personas datiem, kurus datu subjekts ir apzināti publiskojis;
 • Apstrāde ir nepieciešama tiesisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, vai jebkurā gadījumā, kad tiesas rīkojas savas tiesiskās kompetences ietvaros;
 
Jūsu personas datu sniegšana ir nepieciešama saskaņā ar likumā vai līgumā noteiktām prasībām, vai nepieciešama līguma noslēgšanai ar mums vai Jūsu pieprasīto pakalpojumu/preču saņemšanai, vai vienkārši brīvprātīgi no Jūsu puses.
Jūsu personas datu nesniegšana var radīt Jums neērtības, piemēram, Jums var nebūt iespēja saņemot noteiktas preces un pakalpojumus. Tomēr, ja vien nav norādīts citādi, Jūsu personas datu nesniegšanas rezultātā Jums neradīsies nekādas tiesiskas sekas.
 
 
4. Kādas Jums ir tiesības un kā Jūs varat pieteikt sava tiesības?
Ja Jūs esat deklarējis savu piekrišanu attiecībā uz Jūsu personas datu noteiktu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu attiecībā uz turpmāku apstrādi. Turklāt, Jūs  varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu tirgvedības nolūkiem, neradot nekādas izmaksas, izņemot pārraidīšanas izmaksas saskaņā ar pamata tarifiem.
 
Saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesisko regulējumu Jums ir tiesības (i) pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem, (ii) pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, (iii) pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, (iv) pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, (v) pieprasīt datu pārnesamību, (vi) iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (tai skaitā iebilst pret profila veidošanu) un (vii) iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu (tai skaitā profila veidošanu).
 
Lai izmantotu savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums atbilstoši 7. punktā (Sazināties ar mums) tālāk norādītajam.
 
Sūdzību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
 
5. Sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas
Šajā tīmekļa vietnē vai lietotnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam apskatīt mūsu Pamatnostādnes par sīkdatnēm.
 
 
6. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?
Jūsu personas dati tiks uzglabāti, kamēr vien tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Jums pieprasītos pakalpojumus un preces. Tiklīdz mūsu attiecības būs beigušās, mēs izdzēsīsim Jūsu personas datus vai anonimizēsim Jūsu personas datus, ja vien nav piemērojamas normatīvo aktu prasības (piemēram, nodokļu mērķiem). Mēs varam saglabāt Jūsu kontaktinformāciju un intereses par mūsu precēm vai pakalpojumiem ilgstoši, ja Essity ir atļauts sūtīt Jums tirgvedības materiālus. Tāpat mums, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, var būt pienākums saglabāt noteiktus Jūsu personas datus 10 gadus pēc attiecīgā taksācijas gada. Mēs tāpat varam saglabāt Jūsu personas datus pēc līgumattiecību beigām, ja Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai ievērotu citus piemērojamos tiesību aktus, vai ja mums ir nepieciešami Jūsu personas dati, lai izvirzītu, īstenotu vai nodrošinātu aizstāvību tiesisku prasību gadījumā, vienīgi balstoties uz to, ciktāl tos ir nepieciešams zināt. Ciktāl iespējams, mēs ierobežosim Jūsu personas datu apstrādi šādiem ierobežotiem nolūkiem pēc līgumattiecību beigām.
 
 
7. Sazinieties ar mums
Ja vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības vai ja jums ir kādi citi jautājumi saistībā ar šo konfidencialitātes politiku, lūdzu, nosūtiet savu pieprasījumu uz šādu adresi:
 
 
Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden.