Juridiskā informācija

For media.jpg

Lietošanas noteikumi

Essity Aktiebolag (publ) 

Reģistrētais birojs: Stokholma, Zviedrija 

Reģ. Nr.: 556325-5511

Tālāk esošās atsauces uz Essity, «mums» vai „mēs» ir atsauces uz Svenska Cellulosa Aktiebolaget Essity (publ) kā šīs tīmekļa lapas («Vietne») nodrošinātāju, ja vien noteiktā Vietne vai cits pakalpojums nenorāda citu organizāciju, kādā gadījumā Essity atsauksies uz šādu organizāciju. Šie Lietošanas noteikumi piemērojami saistībā ar Vietnēm un citiem pakalpojumiem, kas minēti šajos Lietošanas noteikumos.

Šīs Vietnes nodrošināšanas un šo Lietošanas noteikumu mērķiem Essity ievēros Zviedrijas likumdošanu. Tomēr, tā kā Essity Group ietver struktūrvienības visā pasaulē, lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja cits uzņēmums norādīts kā Vietnes vai pakalpojuma nodrošinātājs, valsts, kurā šī struktūrvienība nodibināta, vietējie likumi var noteikt citus vai papildu noteikumus. Šādā gadījumā tiks attiecināti valsts piemērojamie likumi un šāda struktūrvienība tos ievēros nepieciešamajā apmērā.

Juridisks paziņojums

Šajā vietnē esošos materiālus nodrošina Essity kā pakalpojumu saviem klientiem, un tos var izmantot tikai informatīviem nolūkiem. Atsevišķas kopijas var lejupielādēt saskaņā ar zemāk esošajiem noteikumiem.

Lejupielādējot jebkādus materiālus no šīs Vietnes, Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, neizmantojiet Vietni un nelejuplādējiet nekādus materiālus no tās.

Preču zīmju informācija

Visi nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir Essity, tā filiāļu, saistīto uzņēmumu vai licences devēju vai kopuzņēmumu partneru īpašums.

Essity preču zīmes un zīmolu nosaukumus var izmantot tikai kā norādīts šajos Lietošanas noteikumos vai ar iepriekšēju rakstisku atļauju no Essity.

Jebkurai Essity preču zīmju izmantošanai Essity produktu reklāmās un veicināšanā nepieciešams atbilstošs apstiprinājums.

Ierobežota lietošana/vienas kopijas licence

Viss šajā Vietnē iekļautais saturs, piemēram, teksts, grafikas, logotipi, ikonas, attēli, audio klipi un programmatūra ir Essity vai tā satura piegādātāju īpašums un ir aizsargāts ar Zviedrijas un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Neatļauta jebkādu šajā Vietnē esošo materiālu izmantošana vai izplatīšana var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un/vai citus likumus un ir pakļauta civiltiesiskai, kā arī kriminālai sodāmībai.

Šo vietni vai nekādu šīs Vietnes daļu nedrīkst reproducēt, dublēt, kopēt, pārdot, pārdot tālāk vai citādi izmantot jebkādai komerciālai izmantošanai, ko nav skaidri atļāvis Essity rakstveidā. Jūs varat lejupielādēt vienu Essity Vietnē atrodamās informācijas kopiju uz viena datora tikai Jūsu personīgai, nekomerciālai, iekšējai lietošanai.

Jūs nedrīkstat pārveidot, izmantot vai nodot informāciju nekādiem komerciāliem mērķiem; kā arī Jūs nedrīkstat noņemt no informācijas autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumus. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs, lai novērstu jebkādu neatļautu materiālu kopēšanu un lai nodrošinātu, ka visi Jūsu organizācijas darbinieki un darbuzņēmēji - ja piemērojams - ievēro šos ierobežojumus.

Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo autortiesību likumu ievērošanu. Mēs atļaujam Jums veikt kopijas no šīs Vietnes, kā nepieciešams nejaušām darbībām laikā, kad apskatāt Vietni; un Jūs varat izdrukāt kopiju no Vietnes Jūsu personīgai lietošanai tik lielā mērā, kā ir saprātīgi privātām vajadzībām. Visa pārējā lietošana ir stingri ierobežota. Jūs nedrīkstat ietvert šo Vietni, ne arī saiti uz lapu, kas nav mājas lapa, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Essity nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības Jums saistībā ar patentiem, autortiesībām, preču zīmēm vai slepenu tirdzniecības informāciju.

Garantiju atruna

Šeit ietvertā informācija ir sniegta «kā ir», bez jebkādas tiešas vai netiešas jebkāda veida garantijas, tostarp garantijas par piemērotību pārdošanai, intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu vai piemērotību kādam konkrētam mērķim. Gadījumā, ja Essity ir saites uz trešās personas tīmekļa lapu, šāda saistība paredzēta tikai lietotāju ērtībai un Essity nebūs nekāda atbildība par šādā tīmekļa lapā ietvertās informācijas saturu vai pareizību.

Nekādā gadījumā Essity nebūs atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem, tai skaitā, bez ierobežojuma, kaitējumu par peļņas zaudējumu, biznesa pārtraukumu vai informācijas zudumu, kas rodas no informācijas izmantošanas vai nespējas to izmantot, pat ja Essity bijis informēts par šāda kaitējuma iespējamību.

Turklāt Essity negarantē informācijas, teksta, grafikas, saišu vai citu vienību, kas var tikt ietvertas šajā informācijā, precizitāti vai pilnīgumu. Essity var veikt šī satura vai šeit aprakstīto produktu izmaiņas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Essity neuzņemas nekādas saistības atjaunināt šajā Vietnē esošo informāciju vai citus materiālus.

Lietotāja iesniegumi

Jebkurš materiāls, informācija vai citi paziņojumi, ko nosūtāt vai ievietojat šajā Vietnē, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem, neekskluzīviem, bez atlīdzības, neatsaucamiem, pilnībā apakšlicencējamiem un nepatentētiem («Paziņojumi»). Essity nav pienākumu saistībā ar Paziņojumiem.

Essity varēs brīvi izpaust, kopēt, izplatīt, iekļaut un/vai citādi izmantot jebkuru Paziņojumu kopā ar visiem datiem, attēliem, skaņām, tekstu, un citām tajos ietvertajām lietām jebkādiem komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.

Ja jūs iesniedzat personas datus šajā Vietnē vai citādi Essity , ar šo jūs piekrītat, ka Essity izmantos šādus datus, lai novērtētu Jūsu informāciju un virzītu tirgū Essity produktus un pakalpojumus, iekļaujot tiesības nodot datus trešajām valstīm un ievietot Jūsu personas datus internetā. Essity būs atbildīgs par šādu personas datu apstrādi saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu, un jūs varat sazināties ar Essity nepareizu datu vai citu ar personas datiem saistītu jautājumu gadījumā.

Jūs nedrīkstat ievietot nekādus Paziņojumus, kas var tikt atzīti par aizvainojošiem vai kas pārkāpj citu personu privātumu, vai kas var tikt uzskatīti par komerciālu mārketingu, vai kas jebkādā veidā ir nelikumīgi vai neatbilstoši. Essity izdzēsīs šādus paziņojumus, kad mēs par tiem uzzināsim, un mēs paturam tiesības izslēgt Jūs kā lietotāju no mūsu Vietnes vai pakalpojumiem.

Trešo pušu pakalpojumu izmantošanai, piemēram, Facebook, var tikt piemēroti arī trešo pušu noteikumi. Piemēram, Facebook piemēro savu «Paziņojumu par tiesībām un pienākumiem» visiem Facebook lietotājiem un apmeklētājiem, un mēs iesakām izlasīt šos noteikumus pirms jebkura šāda trešās puses pakalpojuma izmantošanas.

Cits

Essity var pārskatīt šos Lietošanas jebkurā laikā, atjauninot šo informāciju.

Essity patur tiesības pēc saviem ieskatiem (1) mainīt šo Juridisko paziņojumu; (2) uzraudzīt un izņemt ievietoto informāciju; un/vai (3) pārtraukt Vietnes pieejamību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja kāds noteikums vai nosacījums šajā Juridiskajā paziņojumā tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai jebkāda iemesla dēļ neizpildāmu, tas nekādā veidā neietekmē vai nemazina atlikušo noteikumu un nosacījumu derīgumu un īstenojamību.

Privātuma pamatnostādnes

(“Essity” vai “mēs”, vai “mums”) nopietni uztver datu privātumu. Šajās Privātuma pamatnostādnēs aprakstīts, kā Essity kā datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) izpratnē un e-Privātuma regulas (“e-privātuma regula”) izpratnē ievāc un apstrādā fizisku personu datus un citu lietotāju informāciju.

1. Personas datu kategorijas un apstrādes nolūki

Metadati
Jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietni vai lietotni, nesniedzot nekādus personas datus par sevi. Šādā gadījumā Essity ievāks tikai šādus metadatus, kas rodas Jūsu lietošanas rezultātā:
Atsauksmju lapa, piekļuves dati un laiks, pārraidīto datu apjoms, pārraides statuss, interneta pārlūkprogrammas veids, IP adrese, operētājsistēma un saskarne, programmatūras pārlūka valoda un versija.
Jūsu IP adrese tiks izmantota nolūkā ļaut Jums piekļūt mūsu tīmekļa vietnei vai lietotnei. Tiklīdz IP adrese vairs nebūs nepieciešama šim nolūkam, mēs saīsināsim Jūsu IP adresi, noņemot pēdējos astoņus ciparus no Jūsu IP adreses. Metadati, tai skaitā saīsinātā IP adrese, tiks izmantota ar mērķi uzlabot mūsu tīmekļa vietnes kvalitāti un pakalpojumus, analizējot mūsu lietotāju lietošanas ieradumus
 
Konts
Ja Jūs izveidojat kontu mūsu tīmekļa vietnē vai lietotnē, Jums var tikt lūgts sniegt personas datus par Jums, piemēram: vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, izvēlēto paroli, tālruņa numuru, bankas konta rekvizītus, kredītkartes rekvizītus, adresi rēķinu nosūtīšanai un piegādēm, interesi par noteiktām precēm/pakalpojumiem (brīvprātīgi), pieprasīt saņemt tirgvedības e-pastus (brīvprātīgi). Essity šos personas datus apstrādā nolūkā nodrošināt Jums konta darbību, nodot Jums tirgvedības materiālus, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un tirgvedības nolūkiem analizēt Jūsu intereses.
 
Preču piedāvājumi
Ja Jūs pasūtat preci ar mūsu tīmekļa vietnes vai lietotnes starpniecību, Essity ievāc un apstrādā šādus personas datus par Jums: Jūsu konta dati, preces veids un daudzums, pirkuma cena, pasūtījuma datums, pasūtījuma statuss, preču atdošana, klientu apkalpošanas pieprasījumi. Essity šādus personas datus apstrādā nolūkā izpildīt līgumattiecības un preces pasūtījumu, nodrošinot klientu apkalpošanas pakalpojumus, tiesisko pienākumu izpildi, aizsargāt, fiksēt un izmantot tiesiskas pretenzijas un individuāli pielāgotu tirgvedību.

Totalizatori:
Ja Jūs piedalāties totalizatorā, Essity ievāc un apstrādā šādus personas datus par Jums: vārds, pasta adrese, e-pasta adrese, ieraksta datums, uzvarētāja atlase, balva, atbilde uz jautājumu. Essity šādus personas datus apstrādā nolūkā izspēlēt totalizatoru, informēt uzvarētāju, nodot uzvarētājam balvu, organizējot pasākumu un tirgvedību.
 
Dati par veselību:
Ja Jūs pasūtat kādas preces, Essity var ievākt un apstrādāt arī informāciju par Jūsu veselības stāvokli, kas ir saistīts ar preces pasūtījumu. Dati par veselību ir sensitīvie dati GDPR izpratnē, un Essity veic visus nepieciešamos pasākumus, lai šādus sensitīvos datus aizsargātu atbilstoši tiesiskā regulējuma prasībām. Ar Jūsu piekrišanu Essity ievāc un apstrādā datus par Jūsu veselību vienīgi nolūkā izpildīt līgumattiecības un preces pasūtījumu, nodrošinot klientu apkalpošanas pakalpojumus, tiesisko pienākumu izpildi, aizsargāt, fiksēt un izmantot tiesiskas pretenzijas un individuāli pielāgotu tirgvedību.
 
 
2. Trešās personas
 • Nodošana pakalpojumu sniedzējiem
  Essity var piesaistīt ārējus pakalpojumu sniedzējus, kuri rīkojas kā Essity datu operators, lai sniegtu Essity noteiktus pakalpojumus, piemēram, tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzējus, tirgvedības pakalpojumu sniedzējus vai IT atbalsta pakalpojumu sniedzējus. Sniedzot šādus pakalpojumus, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve un/vai viņi var apstrādāt Jūsu personas datus.
 • Mēs prasām šiem ārējiem pakalpojumu sniedzējiem īstenot un piemērot drošības pakalpojumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu privātumu un drošību.
 • Citi saņēmēji 
  Essity var, saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesisko regulējumu, nodot personas datu tiesībsargājošām iestādēm, valsts iestādēm, juridiskajam konsultantam, ārējiem konsultantiem vai sadarbības partneriem. Uzņēmumu apvienošanās vai iegādes gadījumā personas dati var tikt nodoti uzņēmumu iegādē vai apvienošanā iesaistītajām trešajām personām. 

 • Personas datu starptautiskā nodošana 
  Mūsu ievāktos vai saņemtos Personas datus par Jums var nodot vai apstrādāt saņēmēji, kas atrodas Eiropas ekonomikas zonā vai (“EEZ”) vai ārpus tās. Šīs valstis ietver tālāk uzskaitītās: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, kuras nodrošina no Eiropas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma viedokļa atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Citi saņēmēji var atrasties citās valstīs, kuras nesniedz no Eiropas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma viedokļa atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Essity veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nodošana ārpus EEZ ir pienācīgi aizsargāta, kā to nosaka piemērojamā datu aizsardzības tiesību regulējuma prasības. Attiecībā uz nodošanu uz valstīm, kuras nenodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni, nodošanu mēs īstenojam, balstoties uz atbilstošiem drošības pasākumiem, piemēram, Eiropas Komisijas vai uzraudzības iestādes pieņemtajām datu aizsardzības standartklauzulām, apstiprinātu rīcības kodeksu kopā ar saņēmēja saistošām un realizējamām saistībām , vai saskaņotiem sertifikācijas mehānismiem kopā ar saņēmēja saistošām un realizējamām saistībām. Jūs varat palūgt šādu atbilstošo drošības pasākumu kopiju, sazinoties ar mums atbilstoši 7. punktā (Sazinieties ar mums) tālāk norādītajam.
 
3. Apstrādes tiesiskais pamats
Mēs varam veikt Jūsu personas datu apstrādi balstoties uz šādu tiesisku pamatu:

 • Jūs esat devis savu pierišanu Jūsu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kura līdzējs Jūs esat, vai nolūkā veikt pasākumus, kurus Jūs pieprasāt pirms līguma noslēgšanas;
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mums noteiktu tiesisko pienākumu;
 • Apstrāde ir nepieciešama lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu sabiedrības interesēs veiktu uzdevumu vai izmantotu mums piešķirtu oficiālu pilnvarojumu;
 • Apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanas nolūkā, izņemot gadījumus, kad prioritāte salīdzinājumā ar šādām interesēm ir Jūsu pamattiesībām un brīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši, ja Jūs esat bērns;
 • Citi datu apstrādei piemērojami tiesiski pamati, jo īpaši dalībvalsts likumdošanā notiktās normas; 
Mēs varam veikt Jūsu sensitīvo personas datu apstādi uz šādu tiesisku pamatu pamata:
 • Jūs esat devis savu nepārprotamu piekrišanu Jūsu sensitīvo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Apstrāde ir nepieciešama nolūkā izpildīt konkrētas Essity vai datu subjekta saistības vai izmantot to konkrētās tiesības darba tiesisko attiecību jomā un saistībā ar sociālās apdrošināšanas un sociālās aizsardzības likumdošanu;
 • Apstrāde ir saistīta ar personas datiem, kurus datu subjekts ir apzināti publiskojis;
 • Apstrāde ir nepieciešama tiesisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, vai jebkurā gadījumā, kad tiesas rīkojas savas tiesiskās kompetences ietvaros;
 
Jūsu personas datu sniegšana ir nepieciešama saskaņā ar likumā vai līgumā noteiktām prasībām, vai nepieciešama līguma noslēgšanai ar mums vai Jūsu pieprasīto pakalpojumu/preču saņemšanai, vai vienkārši brīvprātīgi no Jūsu puses.
Jūsu personas datu nesniegšana var radīt Jums neērtības, piemēram, Jums var nebūt iespēja saņemot noteiktas preces un pakalpojumus. Tomēr, ja vien nav norādīts citādi, Jūsu personas datu nesniegšanas rezultātā Jums neradīsies nekādas tiesiskas sekas.
 
 
4. Kādas Jums ir tiesības un kā Jūs varat pieteikt sava tiesības?
Ja Jūs esat deklarējis savu piekrišanu attiecībā uz Jūsu personas datu noteiktu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu attiecībā uz turpmāku apstrādi. Turklāt, Jūs  varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu tirgvedības nolūkiem, neradot nekādas izmaksas, izņemot pārraidīšanas izmaksas saskaņā ar pamata tarifiem.
Saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesisko regulējumu Jums ir tiesības (i) pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem, (ii) pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, (iii) pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, (iv) pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, (v) pieprasīt datu pārnesamību, (vi) iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (tai skaitā iebilst pret profila veidošanu) un (vii) iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu (tai skaitā profila veidošanu).
Lai izmantotu savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums atbilstoši 7. punktā (Sazināties ar mums) tālāk norādītajam.
Sūdzību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
 
 
5. Sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas
Šajā tīmekļa vietnē vai lietotnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam apskatīt mūsu Pamatnostādnes par sīkdatnēm.
 
 
6. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?
Jūsu personas dati tiks uzglabāti, kamēr vien tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Jums pieprasītos pakalpojumus un preces. Tiklīdz mūsu attiecības būs beigušās, mēs izdzēsīsim Jūsu personas datus vai anonimizēsim Jūsu personas datus, ja vien nav piemērojamas normatīvo aktu prasības (piemēram, nodokļu mērķiem). Mēs varam saglabāt Jūsu kontaktinformāciju un intereses par mūsu precēm vai pakalpojumiem ilgstoši, ja Essity ir atļauts sūtīt Jums tirgvedības materiālus. Tāpat mums, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, var būt pienākums saglabāt noteiktus Jūsu personas datus 10 gadus pēc attiecīgā taksācijas gada. Mēs tāpat varam saglabāt Jūsu personas datus pēc līgumattiecību beigām, ja Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai ievērotu citus piemērojamos tiesību aktus, vai ja mums ir nepieciešami Jūsu personas dati, lai izvirzītu, īstenotu vai nodrošinātu aizstāvību tiesisku prasību gadījumā, vienīgi balstoties uz to, ciktāl tos ir nepieciešams zināt. Ciktāl iespējams, mēs ierobežosim Jūsu personas datu apstrādi šādiem ierobežotiem nolūkiem pēc līgumattiecību beigām.
 
 
7. Sazinieties ar mums
Ja Jums rodas bažas vai jautājumi saistībā ar šīm Privātuma pamatnostādnēm, lūdzam sazināties ar mums:
 
Essity Latvia SIA
Dzelzavas str. 120G, Riga
LV-1021 Latvija
Tālr: +371 29141799, +371 29273368
 
Meie esindaja Euroopa Liidus kontaktandmed on:
 
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Informācija par sīkfailiem

Šī Vietne izmanto sīkfailus, tādēļ šajā sadaļā sniegta informācija, kādi sīkfaili tiek izmantoti un kā Jūs varat kontrolēt, vai paturēt, vai dzēst sīkfailus. 


Kas ir sīkfails? 

Informācijas daļas, kas tiek pārvietotas no tīmekļa vietnes Jūsu datora cietajā diskā, sauc par «sīkfailiem». 

Tās nav datorprogrammas, tikai mazi informācijas faili, kas atļauj tīmekļa vietnēm saglabāt un piekļūt informācijai par lietotāja pārlūkošanas modeļiem. 

Lielākā daļa tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus, jo tie ir daļa no instrumentiem, kas padara internetu par lielisku pieredzi lietotājiem.  Sīkfaili ļauj tīmekļa vietnēm piegādāt personalizētus pakalpojumus (piemēram, atceroties lietotājvārdu, saglabājot izstrādājumus iepirkumu grozā vai parādot saturu, kas ir būtisks). 

Ir dažādi sīkfailu veidi: pagaidu sīkfaili (vai sesijas sīkfaili) tiek dzēsti, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma; pastāvīgie sīkfaili netiek dzēsti, bet paliek, līdz tie tiek aktīvi izdzēsti vai tiem beidzas termiņš (kas ir atkarīgs no tā, cik ilgi tīmekļa vietne ieprogrammējusi sīkfailu ilgumu). 

Kā dzēst sīkfailu? 

Vairums pārlūkprogrammas ir automātiski iestatītas, lai pieņemtu sīkfailus. 

Jūs varat deaktivizēt sīkfailus savā pārlūkprogrammā, bet atcerieties, ka gadījumā, ja tā darīsiet, Jūs varat zaudēt daudzas funkcijas, kas nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos pareizi. 

Ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju par sīkfailiem, lūdzu, apmeklējiet www.aboutcookies.org, kas satur visaptverošu un neatkarīgu informāciju par to, kā deaktivizēt sīkfailus, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, un kā dzēst jau datorā esošos sīkfailus. 

Lai dzēstu sīkfailus no Jūsu mobilā tālruņa, Jums būs nepieciešams skatīt informāciju Jūsu tālruņa rokasgrāmatā. 

Tork sīkfailu saraksts 

Tādējādi, lai mēs varētu Jums sniegt personalizētu pieredzi, šī Vietne izmanto sīkfailus  Katru reizi, kad izmantojat vietni, sīkfaili tiek pārsūtīti un/vai tiem tiek piekļūts. Sīkfaili uzskaitīti zemāk.       

   

Mērķis Veids Dzīves ilgums Pirmā vai trešā puse
Veikt iepirkumu saraksta apstrādi Funkcionalitātes sīkfaili Pastāvīgie sīkfaili Pirmā puse
Piekrišana sīkfailu politikai (apstiprinātu sīkfailu lietošana) Stingri nepieciešami sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Pirmā puse
Ievākt informāciju par auditoriju/tiešsaistes tirdzniecību/lietotāju uzvedību «Facebook» – izpildes/mērķēšanas/reklamēšanas sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Trešā puse
Ievākt informāciju par auditoriju/tiešsaistes tirdzniecību/lietotāju uzvedību «Google Analytics» – izpildes/mērķēšanas/reklamēšanas sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Pirmā puse
Ievākt informāciju par auditoriju/tiešsaistes tirdzniecību/lietotāju uzvedību «Google AdWords» – izpildes/mērķēšanas/reklamēšanas sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Trešā puse
Ievākt informāciju par auditoriju/tiešsaistes tirdzniecību/lietotāju uzvedību «DoubleClick floodlight» – izpildes/mērķēšanas/reklamēšanas sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Pirmā puseStingri nepieciešamie sīkfaili – Šie sīkfaili ir svarīgi, lai ļautu Jums pārvietoties pa tīmekļa vietni un izmantot tās funkcijas, piemēram, piekļuvi tīmekļa vietnes drošības zonām.  Bez šiem sīkfailiem nevar nodrošināt pakalpojumus, ko pieprasāt, piemēram, veikt pirkumu. 
 
Veiktspējas sīkfaili – Šie sīkfaili ievāc informāciju par tīmekļa vietnes lietotājiem, piemēram, uz kurām lapām apmeklētāji dodas visbiežāk, un, vai viņi saņem kļūdu paziņojumus no tīmekļa lapām.  Šie sīkfaili neievāc informāciju, kas identificē apmeklētāju.  Visa informācija, ko šie sīkfaili savāc, tiek apkopota un tādēļ ir anonīma.  Tā tiek izmantota tikai, lai uzlabotu veidu, kā tīmekļa vietne darbojas. 
 
Funkcionalitātes sīkfaili – Šie sīkfaili ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, Jūsu vārdu, valodu vai reģionu) un sniedz uzlabotas, personiskas funkcijas.  Informācija, ko šie sīkfaili savāc var būt anonīma un tie nevar izsekot Jūsu pārlūkošanas aktivitātei citās tīmekļa vietnēs. 
 
Mērķa vai reklāmas sīkfaili – Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai sniegtu reklāmas, kas nozīmīgākas Jums un Jūsu interesēm.  Tie arī tiek izmantoti, lai ierobežotu reižu skaitu, kādu redzat reklāmu, kā arī kā palīgrīks, lai izmērītu reklāmas kampaņas efektivitāti.  Tos ievieto mūsu reklamēšanas tīkli ar [Essity/Tena UK/Bodyform UK utt.] atļauju.  Tie atceras, ka esat apmeklējis tīmekļa vietni un šī informācija tiek kopīgota ar citām organizācijām, piemēram, reklamētājiem.  Bieži mērķa vai reklāmas sīkfaili tiks saistīti ar vietnes funkcionalitāti, ko nodrošina cita organizācija. 
 

Lietošanas noteikumu pieņemšana 

BPiekrītot Lietošanas noteikumiem, kā arī piekļūstot un izmantojot vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Jūs arī varat piekrist mūsu sīkfailu izmantošanai ar iestatījumiem, ko veicāt savā tīmekļa pārlūkprogrammā. 
 

Lietotāja iesniegumi 

Essity var ļaut Jums ievietot informāciju, komentārus vai citu materiālu mūsu Vietnē, sociālo mediju tīklos vai citos tiešsaistes pakalpojumos. Tas tiek veikts, lai atvieglotu informācijas  plūsmu par Essity un mūsu produktiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādu lietotāju iesniegumu noteikumi izklāstīti Juridiskajā paziņojumā (skatīt iepriekš). 
 
Nesniedziet mums informāciju par citām personām, ja vien Jūs nevarat pierādīt, ka esat saņēmis viņu piekrišanu tās sniegšanai.


Drukāt Lejupielādēt