Juridiskā informācija

For media.jpg

Lietošanas noteikumi

Essity Aktiebolag (publ) 

Reģistrētais birojs: Stokholma, Zviedrija 

Reģ. Nr.: 556325-5511

Tālāk esošās atsauces uz Essity, «mums» vai „mēs» ir atsauces uz Svenska Cellulosa Aktiebolaget Essity (publ) kā šīs tīmekļa lapas («Vietne») nodrošinātāju, ja vien noteiktā Vietne vai cits pakalpojums nenorāda citu organizāciju, kādā gadījumā Essity atsauksies uz šādu organizāciju. Šie Lietošanas noteikumi piemērojami saistībā ar Vietnēm un citiem pakalpojumiem, kas minēti šajos Lietošanas noteikumos.

Šīs Vietnes nodrošināšanas un šo Lietošanas noteikumu mērķiem Essity ievēros Zviedrijas likumdošanu. Tomēr, tā kā Essity Group ietver struktūrvienības visā pasaulē, lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja cits uzņēmums norādīts kā Vietnes vai pakalpojuma nodrošinātājs, valsts, kurā šī struktūrvienība nodibināta, vietējie likumi var noteikt citus vai papildu noteikumus. Šādā gadījumā tiks attiecināti valsts piemērojamie likumi un šāda struktūrvienība tos ievēros nepieciešamajā apmērā.

Juridisks paziņojums

Šajā vietnē esošos materiālus nodrošina Essity kā pakalpojumu saviem klientiem, un tos var izmantot tikai informatīviem nolūkiem. Atsevišķas kopijas var lejupielādēt saskaņā ar zemāk esošajiem noteikumiem.

Lejupielādējot jebkādus materiālus no šīs Vietnes, Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, neizmantojiet Vietni un nelejuplādējiet nekādus materiālus no tās.

Preču zīmju informācija

Visi nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir Essity, tā filiāļu, saistīto uzņēmumu vai licences devēju vai kopuzņēmumu partneru īpašums.

Essity preču zīmes un zīmolu nosaukumus var izmantot tikai kā norādīts šajos Lietošanas noteikumos vai ar iepriekšēju rakstisku atļauju no Essity.

Jebkurai Essity preču zīmju izmantošanai Essity produktu reklāmās un veicināšanā nepieciešams atbilstošs apstiprinājums.

Ierobežota lietošana/vienas kopijas licence

Viss šajā Vietnē iekļautais saturs, piemēram, teksts, grafikas, logotipi, ikonas, attēli, audio klipi un programmatūra ir Essity vai tā satura piegādātāju īpašums un ir aizsargāts ar Zviedrijas un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Neatļauta jebkādu šajā Vietnē esošo materiālu izmantošana vai izplatīšana var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un/vai citus likumus un ir pakļauta civiltiesiskai, kā arī kriminālai sodāmībai.

Šo vietni vai nekādu šīs Vietnes daļu nedrīkst reproducēt, dublēt, kopēt, pārdot, pārdot tālāk vai citādi izmantot jebkādai komerciālai izmantošanai, ko nav skaidri atļāvis Essity rakstveidā. Jūs varat lejupielādēt vienu Essity Vietnē atrodamās informācijas kopiju uz viena datora tikai Jūsu personīgai, nekomerciālai, iekšējai lietošanai.

Jūs nedrīkstat pārveidot, izmantot vai nodot informāciju nekādiem komerciāliem mērķiem; kā arī Jūs nedrīkstat noņemt no informācijas autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumus. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs, lai novērstu jebkādu neatļautu materiālu kopēšanu un lai nodrošinātu, ka visi Jūsu organizācijas darbinieki un darbuzņēmēji - ja piemērojams - ievēro šos ierobežojumus.

Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo autortiesību likumu ievērošanu. Mēs atļaujam Jums veikt kopijas no šīs Vietnes, kā nepieciešams nejaušām darbībām laikā, kad apskatāt Vietni; un Jūs varat izdrukāt kopiju no Vietnes Jūsu personīgai lietošanai tik lielā mērā, kā ir saprātīgi privātām vajadzībām. Visa pārējā lietošana ir stingri ierobežota. Jūs nedrīkstat ietvert šo Vietni, ne arī saiti uz lapu, kas nav mājas lapa, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Essity nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības Jums saistībā ar patentiem, autortiesībām, preču zīmēm vai slepenu tirdzniecības informāciju.

Garantiju atruna

Šeit ietvertā informācija ir sniegta «kā ir», bez jebkādas tiešas vai netiešas jebkāda veida garantijas, tostarp garantijas par piemērotību pārdošanai, intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu vai piemērotību kādam konkrētam mērķim. Gadījumā, ja Essity ir saites uz trešās personas tīmekļa lapu, šāda saistība paredzēta tikai lietotāju ērtībai un Essity nebūs nekāda atbildība par šādā tīmekļa lapā ietvertās informācijas saturu vai pareizību.

Nekādā gadījumā Essity nebūs atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem, tai skaitā, bez ierobežojuma, kaitējumu par peļņas zaudējumu, biznesa pārtraukumu vai informācijas zudumu, kas rodas no informācijas izmantošanas vai nespējas to izmantot, pat ja Essity bijis informēts par šāda kaitējuma iespējamību.

Turklāt Essity negarantē informācijas, teksta, grafikas, saišu vai citu vienību, kas var tikt ietvertas šajā informācijā, precizitāti vai pilnīgumu. Essity var veikt šī satura vai šeit aprakstīto produktu izmaiņas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Essity neuzņemas nekādas saistības atjaunināt šajā Vietnē esošo informāciju vai citus materiālus.

Lietotāja iesniegumi

Jebkurš materiāls, informācija vai citi paziņojumi, ko nosūtāt vai ievietojat šajā Vietnē, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem, neekskluzīviem, bez atlīdzības, neatsaucamiem, pilnībā apakšlicencējamiem un nepatentētiem («Paziņojumi»). Essity nav pienākumu saistībā ar Paziņojumiem.

Essity varēs brīvi izpaust, kopēt, izplatīt, iekļaut un/vai citādi izmantot jebkuru Paziņojumu kopā ar visiem datiem, attēliem, skaņām, tekstu, un citām tajos ietvertajām lietām jebkādiem komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.

Ja jūs iesniedzat personas datus šajā Vietnē vai citādi Essity , ar šo jūs piekrītat, ka Essity izmantos šādus datus, lai novērtētu Jūsu informāciju un virzītu tirgū Essity produktus un pakalpojumus, iekļaujot tiesības nodot datus trešajām valstīm un ievietot Jūsu personas datus internetā. Essity būs atbildīgs par šādu personas datu apstrādi saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu, un jūs varat sazināties ar Essity nepareizu datu vai citu ar personas datiem saistītu jautājumu gadījumā.

Jūs nedrīkstat ievietot nekādus Paziņojumus, kas var tikt atzīti par aizvainojošiem vai kas pārkāpj citu personu privātumu, vai kas var tikt uzskatīti par komerciālu mārketingu, vai kas jebkādā veidā ir nelikumīgi vai neatbilstoši. Essity izdzēsīs šādus paziņojumus, kad mēs par tiem uzzināsim, un mēs paturam tiesības izslēgt Jūs kā lietotāju no mūsu Vietnes vai pakalpojumiem.

Trešo pušu pakalpojumu izmantošanai, piemēram, Facebook, var tikt piemēroti arī trešo pušu noteikumi. Piemēram, Facebook piemēro savu «Paziņojumu par tiesībām un pienākumiem» visiem Facebook lietotājiem un apmeklētājiem, un mēs iesakām izlasīt šos noteikumus pirms jebkura šāda trešās puses pakalpojuma izmantošanas.

Cits

Essity var pārskatīt šos Lietošanas jebkurā laikā, atjauninot šo informāciju.

Essity patur tiesības pēc saviem ieskatiem (1) mainīt šo Juridisko paziņojumu; (2) uzraudzīt un izņemt ievietoto informāciju; un/vai (3) pārtraukt Vietnes pieejamību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja kāds noteikums vai nosacījums šajā Juridiskajā paziņojumā tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai jebkāda iemesla dēļ neizpildāmu, tas nekādā veidā neietekmē vai nemazina atlikušo noteikumu un nosacījumu derīgumu un īstenojamību.

Konfidencialitātes politika

Personas datu apstrādes politika

Svenska Cellulosa Aktiebolaget («Essity») un tā filiāļu («Essity» vai «Essity Group») mērķis ir, lai visas personas, kuru personas datus apstrādā Essity, vienmēr būtu pārliecinātas, ka tiek ievērots viņu privātums un ka tiek piemērota atbilstoša rūpība saistībā ar viņu personas datiem. Skatīt arī Essity grupas Rīcības kodeksu.
Essity ievēros spēkā esošos valsts datu aizsardzības likumus, kas kontrolē datu, kas attiecas uz fiziskām personām, ievākšanu un izmantošanu («personas dati»), kā arī šo Konfidencialitātes politiku.  Šīs Konfidencialitātes politikas mērķis ir noteikt principus, kas regulē personas datu, ko Jūs sniedzat mums, vai ko mēs iegūstam par Jums, izmantošanu.
Essity vai attiecīgā filiāle, kā šeit vai attiecīgajā Vietnē noteikts, ir datu kontrolētājs, kas atbildīgs par personas datu apstrādi saskaņā ar šeit aprakstīto.

Informācija – Personas dati

Personas datus, tostarp tādus datus kā vārdi un adreses, ko Jūs sniedzat Essity, drīkst apstrādāt gan manuāli, gan ar datoriem.
Jūsu sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai (i) jebkura Jūsu pieprasījuma vai vienošanās ar Jums administrēšanai, (ii) informācijas un pakalpojumu sniegšanai saistībā ar šādu pieprasījumu vai vienošanos, kā arī (iii) mārketinga un klientu apsekošanai un (iv) pārdošanai/produktu izstrādei, kā Essity noteiks par atbilstošu.  Iesniedzot personas datus, Jūs piekrītat šajā Konfidencialitātes politikā un Lietošanas noteikumos noteiktajiem noteikumiem.
Jebkura Essity Vietnes apmeklējuma rezultātā var tikt reģistrēta izmantotā IP adrese šādai piekļuvei. Mēs arī izmantojam IP adreses, lai izmērītu Essity Vietņu izmantošanu. (IP adrese ir unikāls numurs, kas dažreiz ļauj noteikt lietotāja savienojumu ar internetu, un to automātiski nodrošina Jūsu interneta pārlūkprogramma katru reizi, kad Jūs apskatīt tīmekļa vietni.) Šis mērījums var ietvert arī informācijas ievākšanu par to, kā Jūs izmantojat Vietni, kas var ietvert arī Vietnes izmantošanas uzraudzību, lai palīdzētu Essity uzlabot Vietni, personalizēt Jūsu pieredzi, pielāgojot saturu, ko redzat, lai optimizētu Jūsu lietotāja pieredzi un noteiktu lietošanas biežumu.  To var piemērot attiecībā uz jebkuru lietotāja kontu, kas Jums var būt Essity. Mēs varam arī veikt savākto datu statistisko analīzi.

Sensitīva informācija

Ja jūs brīvprātīgi sniedzat mums sensitīvu personas informāciju par sevi (piemēram, informāciju par Jūsu fizisko veselību), Jūs faktiski sniedzat Essity savu piekrišanu apstrādāt sensitīvos personas datus mērķiem, kas izklāstīti šajā Konfidencialitātes politikā (un jebkurā paziņojumā par sniegto datu izmantošanu saistībā ar šādu savākšanu), pakāpē, kādā nepieciešama piekrišana saskaņā ar piemērojamo likumu.

Personas informācijas izpaušana trešajām pusēm

Essity var sniegt Jūsu personas datus trešajām personām, piemēram, partnerim vai mūsu produktu izplatītājam, lai realizētu mērķi, kura dēļ tie tika savākti.
Jūsu sniegtie dati var tikt eksportēti citām Essity grupas pusēm un/vai biznesa partneriem, kas atrodas gan Eiropas Savienības valstīs,gan ārpus tās.
Lūdzu, ievērojiet piesardzību, iesniedzot personas datus tiešsaistē. Jūs esat atbildīgs par Jūsu paroles un personiskās informācijas drošības saglabāšanu. Jūsu šīs tīmekļa vietnes lietošana ir uzskatāma par apliecinājumu un šo risku pieņēmumu.

Piekļuve personas datiem un to labošana

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi vai ja Jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga, Jums jāsazinās ar Essity uzņēmumu, kas skaidri norādīts Vietnē. Saskaņā ar vietējo datu aizsardzības likumdošanu Jums, iespējams, ir tiesības piekļūt un veikt labošanu saistībā ar Jūsu personas datiem. Mēs ievērosim šādas tiesības, cik vien lielā mērā iespējams, lai izpildītu visas mūsu juridiskās saistības.
Lai sazinātos ar Nodrošinātāju saistībā ar šo Konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar Essity, rakstot uz Box 200, 101 23 STOKHOLMA, vai sūtot e-pastu uz info@essity.com.

Informācija par sīkfailiem

Šī Vietne izmanto sīkfailus, tādēļ šajā sadaļā sniegta informācija, kādi sīkfaili tiek izmantoti un kā Jūs varat kontrolēt, vai paturēt, vai dzēst sīkfailus. 


Kas ir sīkfails? 

Informācijas daļas, kas tiek pārvietotas no tīmekļa vietnes Jūsu datora cietajā diskā, sauc par «sīkfailiem». 

Tās nav datorprogrammas, tikai mazi informācijas faili, kas atļauj tīmekļa vietnēm saglabāt un piekļūt informācijai par lietotāja pārlūkošanas modeļiem. 

Lielākā daļa tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus, jo tie ir daļa no instrumentiem, kas padara internetu par lielisku pieredzi lietotājiem.  Sīkfaili ļauj tīmekļa vietnēm piegādāt personalizētus pakalpojumus (piemēram, atceroties lietotājvārdu, saglabājot izstrādājumus iepirkumu grozā vai parādot saturu, kas ir būtisks). 

Ir dažādi sīkfailu veidi: pagaidu sīkfaili (vai sesijas sīkfaili) tiek dzēsti, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma; pastāvīgie sīkfaili netiek dzēsti, bet paliek, līdz tie tiek aktīvi izdzēsti vai tiem beidzas termiņš (kas ir atkarīgs no tā, cik ilgi tīmekļa vietne ieprogrammējusi sīkfailu ilgumu). 

Kā dzēst sīkfailu? 

Vairums pārlūkprogrammas ir automātiski iestatītas, lai pieņemtu sīkfailus. 

Jūs varat deaktivizēt sīkfailus savā pārlūkprogrammā, bet atcerieties, ka gadījumā, ja tā darīsiet, Jūs varat zaudēt daudzas funkcijas, kas nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos pareizi. 

Ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju par sīkfailiem, lūdzu, apmeklējiet www.aboutcookies.org, kas satur visaptverošu un neatkarīgu informāciju par to, kā deaktivizēt sīkfailus, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, un kā dzēst jau datorā esošos sīkfailus. 

Lai dzēstu sīkfailus no Jūsu mobilā tālruņa, Jums būs nepieciešams skatīt informāciju Jūsu tālruņa rokasgrāmatā. 

Tork sīkfailu saraksts 

Tādējādi, lai mēs varētu Jums sniegt personalizētu pieredzi, šī Vietne izmanto sīkfailus Katru reizi, kad izmantojat vietni, sīkfaili tiek pārsūtīti un/vai tiem tiek piekļūts. Sīkfaili uzskaitīti zemāk.       

   

Mērķis Veids Dzīves ilgums Pirmā vai trešā puse
Veikt iepirkumu saraksta apstrādi Funkcionalitātes sīkfaili Pastāvīgie sīkfaili Pirmā puse
Piekrišana sīkfailu politikai (apstiprinātu sīkfailu lietošana) Stingri nepieciešami sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Pirmā puse
Ievākt informāciju par auditoriju/tiešsaistes tirdzniecību/lietotāju uzvedību «Facebook» – izpildes/mērķēšanas/reklamēšanas sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Trešā puse
Ievākt informāciju par auditoriju/tiešsaistes tirdzniecību/lietotāju uzvedību «Google Analytics» – izpildes/mērķēšanas/reklamēšanas sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Pirmā puse
Ievākt informāciju par auditoriju/tiešsaistes tirdzniecību/lietotāju uzvedību «Google AdWords» – izpildes/mērķēšanas/reklamēšanas sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Trešā puse
Ievākt informāciju par auditoriju/tiešsaistes tirdzniecību/lietotāju uzvedību «DoubleClick floodlight» – izpildes/mērķēšanas/reklamēšanas sīkfaili Sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili Pirmā puse


Stingri nepieciešamie sīkfaili – Šie sīkfaili ir svarīgi, lai ļautu Jums pārvietoties pa tīmekļa vietni un izmantot tās funkcijas, piemēram, piekļuvi tīmekļa vietnes drošības zonām.  Bez šiem sīkfailiem nevar nodrošināt pakalpojumus, ko pieprasāt, piemēram, veikt pirkumu. 
 
Veiktspējas sīkfaili – Šie sīkfaili ievāc informāciju par tīmekļa vietnes lietotājiem, piemēram, uz kurām lapām apmeklētāji dodas visbiežāk, un, vai viņi saņem kļūdu paziņojumus no tīmekļa lapām.  Šie sīkfaili neievāc informāciju, kas identificē apmeklētāju.  Visa informācija, ko šie sīkfaili savāc, tiek apkopota un tādēļ ir anonīma.  Tā tiek izmantota tikai, lai uzlabotu veidu, kā tīmekļa vietne darbojas. 
 
Funkcionalitātes sīkfaili – Šie sīkfaili ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, Jūsu vārdu, valodu vai reģionu) un sniedz uzlabotas, personiskas funkcijas.  Informācija, ko šie sīkfaili savāc var būt anonīma un tie nevar izsekot Jūsu pārlūkošanas aktivitātei citās tīmekļa vietnēs. 
 
Mērķa vai reklāmas sīkfaili – Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai sniegtu reklāmas, kas nozīmīgākas Jums un Jūsu interesēm.  Tie arī tiek izmantoti, lai ierobežotu reižu skaitu, kādu redzat reklāmu, kā arī kā palīgrīks, lai izmērītu reklāmas kampaņas efektivitāti.  Tos ievieto mūsu reklamēšanas tīkli ar [Essity/Tena UK/Bodyform UK utt.] atļauju.  Tie atceras, ka esat apmeklējis tīmekļa vietni un šī informācija tiek kopīgota ar citām organizācijām, piemēram, reklamētājiem.  Bieži mērķa vai reklāmas sīkfaili tiks saistīti ar vietnes funkcionalitāti, ko nodrošina cita organizācija. 
 

Lietošanas noteikumu pieņemšana 

BPiekrītot Lietošanas noteikumiem, kā arī piekļūstot un izmantojot vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Jūs arī varat piekrist mūsu sīkfailu izmantošanai ar iestatījumiem, ko veicāt savā tīmekļa pārlūkprogrammā. 
 

Lietotāja iesniegumi 

Essity var ļaut Jums ievietot informāciju, komentārus vai citu materiālu mūsu Vietnē, sociālo mediju tīklos vai citos tiešsaistes pakalpojumos. Tas tiek veikts, lai atvieglotu informācijas  plūsmu par Essity un mūsu produktiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādu lietotāju iesniegumu noteikumi izklāstīti Juridiskajā paziņojumā (skatīt iepriekš). 
 
Nesniedziet mums informāciju par citām personām, ja vien Jūs nevarat pierādīt, ka esat saņēmis viņu piekrišanu tās sniegšanai.


Drukāt Lejupielādēt